โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

โรงงานแบตเตอรี่ทหาร
กองโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
   
โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ฉบับ ภาษาอังกฤษ
โรงงานแบตเตอรี่ทหาร
กองโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการอุตสาหกรรมทหาร  ฉบับภาษาอังกฤษ

 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049 
         0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114
         0 2243 1867, 0 2243 6077
โทรสาร. 0 2241 3319     โทรทหาร. 5351115

ติดต่อจัดทำเว็บไซต์ admin.did@mod.go.th,  


counter