พลโท เดชา  ปุญญบาล (ตท.17)
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Director-General,
Defence Industry Department,
Defence Industry and Energy Centre

พลตรี เฉลิมพล  เต็งศิริ (ตท.18)
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Deputy Director-General,
Defence Industry Department,

Defence Industry and Energy Centre

พลตรี อาวุธ  แสงตะวัน  (ตท.18) 
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Deputy Director-General,
Defence Industry Department,

Defence Industry and Energy Centre

 

พลตรี จักรกริช  จันเทร์มะ (ตท.18)
เสนาธิการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Chief of Staff,
Defence Industry Department,
Defence Industry and Energy Centre

พันเอก จตุพร  ไชยศรี (ตท.23)
รองเสนาธิการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Deputy Chief of Staff,
Defence Industry Department,
Defence Industry and Energy Centre


พันเอก กิติ  ปัทมานนท์ (ตท.23)
วิศวกร  กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

Engineer,
Defence Industry Department,
Defence Industry and Energy Centre


 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049 
         0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114
         0 2243 1867, 0 2243 6077
โทรสาร. 0 2241 3319     โทรทหาร. 5351115

ติดต่อจัดทำเว็บไซต์ admin.did@mod.go.thwiparat.j@mod.go.th


counter