พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐
พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ พ.ศ.๒๕๕๔ 
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๓
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานทำ ประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดสำหรับโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๒
คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๔๒/๓๐ เรื่อง การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ
มาตราการว่าด้วยการขนย้ายกระสุนและวัตถุระเบิดทางถนนของโรงงานผลิตอาวุธเอกชน พ.ศ.๒๕๔๘
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙

 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049 
         0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114
         0 2243 1867, 0 2243 6077
โทรสาร. 0 2241 3319     โทรทหาร. 5351115

ติดต่อจัดทำเว็บไซต์ admin.did@mod.go.th,  


counter