ภาษาไทย


 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์

 

๑.พ.ร.บ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณธ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.๒๔๙๕

๒.พ.ร.บ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.๒๕๓๕.pdf

๓.พ.ร.บ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

๔.พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

๕.กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๓) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

๖.ประกาศ กห.เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ฯ  

๗. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐  

๘.  กฎกระทรวง ฉ.๓ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐  

๙. กฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕  

๑๐.กฎกระทรวง กำหนดยุทธภัณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕  

๑๑.ประกาศ ศอพท. เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๒.รายการยุทธภัณฑ์

๑๓.ประกาศ อท.ศอพท.เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และยื่นบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พ.ศ.๒๕๕๙

๑๔. ประกาศ กห. เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๕. กฎกระทรวง การขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต 
และการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๖. ประกาศ อท.ศอพท. เรื่อง การแสดงสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตและแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  


 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรงงาน

 

๑.พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐


๒.กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรบประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๓


๓.กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๕

๔.กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ
และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔
ตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐


๕.กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนญาตขายหรอจำหนายอาวุธ
ให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๕๔


๖.กฎกระทรวง กำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ

และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐

๗.ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต ให้ผลิต
เฉพาะส่วนประกอบขออาวุธเป็นเฉพาะคราว ลง ๙ ส.ค.๕๕


๘.มาตรการว่าด้วยการขนย้ายอาวุธทางถนนของโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๖


๙.มาตรการว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๕๗  

 
๑๐. กฏกระทรวง กำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงาน เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
 
๑๑. กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา ๗  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
 
๑๒. กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรชึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธทีี่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

 


 

สถิติผู้เข้าเว็บไซต์หน้านี้