กองกลาง
  

พ.อ.สรพงค์ อุดหนุน
ผอ.กลาง.อท.ศอพท.


        กองกลาง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ การสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ กิจการห้องสมุด เก็บรักษาแบบธรรมเนียม การกำลังพล การสวัสดิการและการกีฬา การขนส่ง การรักษาความปลอดภัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การบริการอื่น ๆ และการส่งกำลังบำรุง มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ