11-(Small).jpg
km_did2020-(Custom)-(1).jpg 
แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ การทำงานของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร

 
      

พ.อ.สรพงค์  อุดหนุน
ผอ.กลาง อท.ศอพท.

        กองกลาง  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการ การสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ กิจการห้องสมุด เก็บรักษาแบบธรรมเนียม การกำลังพล การศึกษาภายในประเทศ การสวัสดิการและการกีฬา การขนส่ง การรักษาความปลอดภัย การบริการอื่น ๆ และการส่งกำลังบำรุง มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
 

 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049
         0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114
         0 2243 1867, 0 2243 6077
โทรสาร. 0 2241 3319     โทรทหาร. 5351115

ติดต่อจัดทำเว็บไซต์ admin.did@mod.go.th,  

สถิติผู้เข้าชม