กองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
ผอ-(ชดขาว).jpg

พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ 
ผอ.กคร.อท.ศอพท.        กองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  มีหน้าที่พิจารณาการขอจัดตั้งโรงงานผลิตอาวุธของเอกชนจนได้รับหนังสืออนุญาตให้เปิดดำเนินการผลิตอาวุธได้ การขอต่ออายุใบอนุญาต และพิจารณาเสนอแนะ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน ให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการเกี่ยวกับหนังสืออนุญาตให้ผลิตเฉพาะส่วนประกอบของอาวุธเป็นการเฉพาะคราว หนังสืออนุญาตต่าง ๆ ของโรงงานผลิตอาวุธ ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการที่สนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเอกชนในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตอาวุธในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม การควบคุมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เว้นทหารและตำรวจในการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองตามนโยบายของทางราชการ
มีผู้อำนวยการกองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ