11-(Small).jpg
km_did2020-(Custom)-(1).jpg 
แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ การทำงานของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร

 
      

น.อ.ชูชาติ   จิตตรีเหม

ผอ.กตกอ.อท.ศอพท.


        กองตรวจกิจการอุตสาหกรรม มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลผู้ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ตามที่กฎหมายในส่วนที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกำหนด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเสนอนโยบาย วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรคำนวณ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานด้านอุตสาหกรรมทหาร การดำเนินการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้อำนวยการกองตรวจกิจการอุตสาหกรรม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 

 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049
         0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114
         0 2243 1867, 0 2243 6077
โทรสาร. 0 2241 3319     โทรทหาร. 5351115

ติดต่อจัดทำเว็บไซต์ admin.did@mod.go.th,  

สถิติผู้เข้าชม