สำนักงานการเงิน

น.อ.ธรรมนูญ ชูทอง
หน.นายทหารการเงิน สกง.อท.ศอพท.


        สำนักงานการเงิน  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน การรับจ่ายเงิน การลงบัญชีเงินทุนหมุนเวียนการบัญชีเงินราชการ การบัญชีต้นทุน การรายงาน การเก็บรักษาบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ