โรงงานแบตเตอรี่ทหาร

 


พ.อ.พิพัฒน   นิลแก้ว
ผอ.รบท.อท.ศอพท.       โรงงานแบตเตอรี่ทหาร มีหน้าที่ดำเนินการผลิตแบตเตอรี่และวัสดุพลอยได้จากการผลิตแบตเตอรี่ วิจัยและพัฒนาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และตามที่ร้องขอ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่ทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ