11-(Small).jpg
km_did2020-(Custom)-(1).jpg 
แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ การทำงานของ กรมการอุตสาหกรรมทหาร

 
      

 


พ.อ.พิพัฒน   นิลแก้ว
ผอ.รบท.อท.ศอพท.       โรงงานแบตเตอรี่ทหาร มีหน้าที่ดำเนินการผลิตแบตเตอรี่และวัสดุพลอยได้จากการผลิตแบตเตอรี่ วิจัยและพัฒนาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และตามที่ร้องขอ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่ทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
 

 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
76 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049
         0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114
         0 2243 1867, 0 2243 6077
โทรสาร. 0 2241 3319     โทรทหาร. 5351115

ติดต่อจัดทำเว็บไซต์ admin.did@mod.go.th,  

สถิติผู้เข้าชม