จก.อท.ศอพท. พบปะมอบนโยบายกำลังพล เมื่อ ๑๑ ต.ค.๖๕

123