พิธีประดับยศ ข้าราชการ อท.ศอพท. เมื่อ 17 ต.ค.65

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
- ร.ต.บวร  พรหมชาติ

ข้าราชการปรับย้ายไปรับราชการที่หน่วยอื่น 
- จ.ส.อ.วัชรชัย  รามัญวงษ์

ข้าราชการปรับย้ายจากหน่วยอื่นมารับราชการ
1. จ.ส.อ.ศรายุทธ  พวงมณี 
2. ส.อ.ทศพร  บุญสน่ำ

ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการ
1. จ.ต.พิพัฒน์  นวลเพชร 
2. น.ส.กัลยาพร  ปุณยรัชตารักษ์ 
3. น.ส.ปุณิกา  เล็กประยูร 
4. น.ส.ศศิมา  อ่ำมาลี 
5. นายปิยะชาติ  โสมวงษ์

012