พิธีประดับยศ ข้าราชการ อท.ศอพท. เมื่อ 26 ต.ค.65

ประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์
- พ.อ.สุเมธ  กลยณีย์
- พ.อ.หญิง วรกัญญา  จันทนบุบผา
- พ.อ.หญิง เกศกมล  อัษฎมงคล

ข้าราชการกรมการอุตสาหกรรมทหารฯ ที่ปรับย้ายไปรับราชการที่หน่วยอื่น
- พ.อ.พิพัฒน์  นิลแก้ว 
- พ.ท.สามารถ  ปั้นเกล้า 

ข้าราชการปรับย้ายจากหน่วยอื่นมารับราชการที่ กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ
- น.ต.ยุทธพงษ์ พรมสีนอง ร.น.

abcdefghij