พิธีประดับยศ ข้าราชการ อท.ศอพท. เมื่อ 4 พ.ย.65

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
- น.อ.หญิง สุปราณี รอดบุญลือ ร.น.

ประดับเครื่องหมายยศ
- จ.ส.อ.หญิง สุจีรา ศิริลักษณ์

รายงานตัวไปรับราชการที่หน่วยอื่น
๑. น.ท.หญิง อัญชุลี ใบกว้าง ร.น. 
๒. ร.ต.อํานวย สว่างศรี
๓. ร.ต.ประเสริฐ ก้อนทองคํา 
๔. ร.ต.เกรียงไกร เชี่ยวชาญ
๕. ร.ต.สุวัฒน์ บ่ายเมือง
๖. ร.ต.วิศิษฎ์ จ่ายแว่น
๗. ร.ต.หญิง สุจีรา ศิริลักษณ์

ahibcdfeg