ผังโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนโรงเรียนแบตเตอรี่ทหารฯ