โรงงานแบตเตอรี่ทหาร ฯ ได้ดำเนินการส่งมอบแบตเตอรี่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ