โรงงานแบตเตอรี่ทหาร ฯ ได้ผลิตแบตเตอรี่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ