ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา
 

พลโท เอกชัย หาญพูนวิทยา
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร


พลตรี กิติ  ปัทมานนท์
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร


พลตรี 
สุชาติ เตรียมชุมพร
รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร


พลตรี ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช
ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร

พลตรี คมกฤช วัฒกร
เสนาธิการกรมอุตสาหกรรมทหารรองเสนาธิการกรมอุตสาหกรรมทหาร


พันเอก พรชัย  งามสดใส
วิศวกรกรมอุตสาหกรรมทหาร