ประวัติกรมการอุตสาหกรรมทหารพ.ศ.๒๔๙๖
- จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ก่อตั้ง กรมโรงงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๙๖ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อรวมโรงงานทหาร ที่แยกกันอยู่ตามเหล่าทัพต่างๆ มาขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนเดียว ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกได้ทำหน้าที่ควบคุมกิจการโรงงานผลิตแก้ว และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งโอนมาจากกองทัพเรือ และทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งข้อมูลในด้านการระดมสรรพกำลังทางอุตสาหกรรมเพื่อทหาร โดยการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้ทราบขีดความสามารถ ในการเป็นฐานการผลิตเพื่อประโยชน์ในการระดมสรรพกำลัง ทางอุตสาหกรรมเพื่อทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
- ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๔๙๗ ได้เปลี่ยนชื่อจาก กรมโรงงานทหาร เป็น กรมการอุตสาหกรรมทหาร หรือ อท. พร้อมทั้งรับโอนโรงงานทอผ้ากับโรงงานฟอกหนังจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาอยู่ในความควบคุม
พ.ศ.๒๔๙๘
- โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในความควบคุมของกรมการอุตสาหกรรมทหารได้แปรสภาพเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การแก้ว องค์การแบตเตอรี่ องค์การทอผ้า องค์การฟอกหนัง และองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
พ.ศ.๒๕๐๔
- กระทรวงกลาโหมได้ก่อตั้งโรงงานเภสัชกรรมทหารเป็นหน่วย ขึ้นตรงกรมการอุตสาหกรรมทหารเพื่อทำหน้าที่ผลิตจัดหายาและ เวชภัณฑ์สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมตลอดจนส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนทั้งในยามปกติและยามสงคราม
พ.ศ.๒๕๒๒
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงกลาโหมดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัตถุระเบิด
พ.ศ.๒๕๒๔
- กระทรวงกลาโหมกำหนดหน้าที่ให้กรมการอุตสาหกรรมทหารดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งโรงงานผลิตอาวุธเพื่อสนับสนุนทหารและตำรวจตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการ ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗
พ.ศ.๒๕๒๗
- กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งโรงงานวัตถุระเบิดทหารขึ้นเป็นหน่วยขึ้นตรงกรมการอุตสาหกรรมทหาร เพื่อให้มีหน้าที่ผลิตวัตถุระเบิดเพื่อจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการกระทรวงกลาโหมส่วนราชการอื่น และเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
พ.ศ.๒๕๒๘
- กระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กรมการอุตสาหกรรมทหารมีหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตในการสั่งเข้ามานำเข้ามาผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งทึ่ใช้ในการสงคราม ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของกรมเสมียนตรา - ควบคุมรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการอื่นๆ เว้นทหารและตำรวจ ในการขออนุญาตมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ไว้ในครอบครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของ กรมเสมียนตรา
พ.ศ.๒๕๒๙
- กระทรวงกลาโหมได้โอนโรงงานเภสัชกรรมทหารไปเป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกและได้โอน สำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเป็นหน่วยขึ้นตรงกรมการอุตสาหกรรมทหารเช่นเดียวกัน
พ.ศ.๒๕๓๓
- ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร(ศอพท.)เป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมฐานะของกรมการอุตสาหกรรมทหารจึงเปลี่ยนจากหน่วย ขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พ.ศ.๒๕๔๑ - ๔๒
- กระทรวงกลาโหมกำหนดหน้าที่ในการผลิตกระสุนครบนัดให้โรงงานวัตถุระเบิดทหารเพิ่มเติมจากการผลิตดินส่งกระสุน - คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิกกิจการขององค์การทอผ้าและ องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป จำหน่ายกิจการขององค์การแก้วและองค์การแบตเตอรี่
พ.ศ.๒๕๕๑
- มีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแบตเตอรี่ และปัจจุบันเปลี่ยนฐานะเป็นโรงงาน ในส่วนราชการ ชื่อ โรงงานแบตเตอรี่ทหาร สังกัด กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร