กองกลาง

พ.อ.สรพงค์  อุดหนุน
ผอ.กลาง อท.ศอพท.

        กองกลาง  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการ การสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ กิจการห้องสมุด เก็บรักษาแบบธรรมเนียม การกำลังพล การศึกษาภายในประเทศ การสวัสดิการและการกีฬา การขนส่ง การรักษาความปลอดภัย การบริการอื่น ๆ และการส่งกำลังบำรุง มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ