กองควบคุมยุทธภัณฑ์
S__139771906.jpg


น.อ.หญิง พรพรรณ  ประเคนรี
ผอ.กคยพ.อท.ศอพท.


         กองควบคุมยุทธภัณฑ์  มีหน้าที่ควบคุมยุทธภัณฑ์ในการสั่งนำเข้ามา นำเข้ามา ผลิต และมีไว้ในครอบครอบซึ่งยุทธภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมการส่งออกไปหรือส่งผ่านไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ตามกฎหมายในส่วนที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ ติดตามประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลการออกใบอนุญาต และประสานงานกับส่วนราชการอื่นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลการควบคุมยุทธภัณฑ์มีผู้อำนวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ