กองแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม

 

พ.อ.วสันต์  วุฒิวโรดม
ผอ.กผพ.อท.ศอพท.


        กองแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม  มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน ประสานงาน อำนวยการและดำเนินการในเรื่อง การจัดหน่วย การฝึก การดูงาน การประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศการศึกษาต่างประเทศของกำลังพล การกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับราชการทหาร การข่าวอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในความควบคุมของกรมการอุตสาหกรรมทหาร การจัดทำและบริหารงานโครงการ การพัฒนาระบบการบริหารราชการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมทหาร การส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ การประสานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมทหารเสนอแนะ ประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับเลขานุการที่สนับสนุนคณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหารแต่งตั้ง รวมทั้งงานที่มิได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงอื่น ๆ ของกรมการอุตสาหกรรมทหาร มีผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ