สำนักงบประมาณ


พ.อ.หญิง กิตติยา  ทองศิริ 
หน.สง.งป.อท.ศอพท.

        สำนักงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของกรมการอุตสาหกรรมทหาร จัดทำ บริหาร ควบคุม รวมทั้งติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ ประเมินผล และการายงานงบประมาณตาที่ได้รับจัดสรร  ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ