รายชื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหารฯ


รายชื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ปี ๒๕๖๐
ตาม พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘
 
-----------------------------------------

๑. พล.อ.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ
 
ผอ.ศอพท.
 
๒. พล.ท.เนรมิตร  มณีนุตร์
 
รอง ผอ.ศอพท.(๑)
 
๓. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ  
    ผู้แทน  
    - นายวีระยุทธ  ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
    - นางดวงตา  ตันโช
 
ที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ
 
    ผู้แทนสำรอง  
    - นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การ
  บริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
    - นางเพียงพิศ  จันโททัย นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
  กองจัดทำงบประมาณองค์การการบริหาร
  รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
 
๔. ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
     - นายกุลเศขร์  ลิมปิยากร
 
กรมบัญชีกลาง
 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง ฯ  
     - พล.ต.กิติ  นิมิหุต
 
ผช.ผอ.สงป.กห.(๒)
 
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง ฯ  
     - พ.อ.หญิง ปาณิศา  สารฤทธิ์
 
รอง ผอ.สตน.กห.
 
๗. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง ฯ  
     - พ.ท.พัฒนชัย  พัฒนเจริญ

๘. พล.ท.ภาณุพล  บรรณกิจโศภน
หน.งานติดตามและประสานการปฏิบัติ กคคพ.ธน.

จก.อท.ศอพท.