การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

 
การเปิดเผยข้อมูล    
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน  
    O1 โครงสร้างหน่วย
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร
    O3 อำนาจหน้าที่
    O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    O7ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
    O8 Q&A
    O9 Social Network
การบริหารงาน แผนดำเนินงาน  
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี
    O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
    O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน  
    O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ  
    O14 มาตรฐานการให้บริการ
    O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    O17 E–Service 
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
    O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
    O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต    
    O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
    O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
    O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน